Technisch partner in scheepvaart en industrie
Algemene voorwaardenDownload onze algemene voorwaarden in PDF format hier
METAALUNIEVOORWAARDEN
1 januari 2014
Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor
het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.
Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. 
Koninklijke Metaalunie
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een lid van Koninklijke
Metaalunie doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die
hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder
dan wel leverancier is.
1.2.
Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer.
De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3.
Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten
overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
1.4.
Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2.
Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt,
mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding
hierop baseren.
2.3.
De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”,
vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting
en verpakking.
2.4.
Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft opdrachtnemer
het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever
in rekening te brengen.
 
Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten
en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
3.2.
De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer
ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening
zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden
getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een
direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding
op grond van de wet worden gevorderd.
3.3.
Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel
op eerste verzoek binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij
overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare
boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding
op grond van de wet worden gevorderd.
 
Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1.
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer
krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.
4.2.
Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt,
mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en
volledigheid hiervan.
4.3.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking
tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen,
berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
 
Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1.
 
De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2.
 
Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan
uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment
bekend zijn.
5.3.
 
De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en
technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve
en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de
overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden
voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4.
a.
Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij
de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode
verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden
uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer
kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
 
b.
Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd
met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te
(laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning
van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd
zodra zijn planning dit toelaat.
 
c.
Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting
van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
 
d.
Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd
met de daardoor ontstane vertraging.
5.5.
 
Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van een
vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel
te voldoen.
5.6.
 
Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op
schadevergoeding of ontbinding.
 
Artikel 6: Risico-overgang
6.1.
Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer, conform
Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer
deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2.
Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer
overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,
transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen
deze risico’s verzekeren.
6.3.
Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe
zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij
opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.
Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze
verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst
ontbinden.
 
Artikel 7: Prijswijziging
7.1.
 
Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na
het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen.
7.2.
 
Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar
keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:
 
a.
als de prijsstijging zich voordoet;
 
b.
tegelijk met betaling van de hoofdsom;
 
c.
bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
 
Artikel 8: Overmacht
 
8.1.
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als
hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever
na te komen.
8.2.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers
van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet
of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring,
verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades,
stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3.
Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot
nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer
kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen,
maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
8.4.
Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn
beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
8.5.
 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de
beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.
 
Artikel 9: Omvang van het werk
9.1.
 
Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen
die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever
is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor
genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
9.2.
 
In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
 
a.
de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,
schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
 
b.
de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
 
c.
de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
 
d.
 de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 
e.
 reis- en verblijfkosten.
 
Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1.
 
Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
 
a.
er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
 
b.
de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 
c.
geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.
10.2
 
Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het
moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het
moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3
 
Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel
naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:
 
a.
als het meerwerk zich voordoet;
 
b.
tegelijk met betaling van de hoofdsom;
 
c.
bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
10.4
 
Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij
de eindafrekening 10% van het verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze
bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.
 
Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1.
 
Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op
het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden
de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
 
A.
gas, water en elektriciteit;
 
B.
verwarming;
 
C.
afsluitbare droge opslagruimte;
 
D.
op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2.
 
Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies,
diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en
derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt
materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht
of op een andere overeengekomen plaats.
11.3.
 
Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in
lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het
werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste
verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van
de premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld
bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
11.4.
 
Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel
niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat,
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn
verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is
aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.
 
Artikel 12: Oplevering van het werk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 13: Aansprakelijkheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 15: Klachtplicht
 
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
 
Artikel 17: Betaling
 
Artikel 18: Zekerheden
 
Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst
 
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter